Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Konkursas "Rašome Donelaičiui"
2012-02-09

K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius kviečia dalyvauti rašto darbų, skirtų didžiojo lietuvių poeto 300-ųjų gimimo metinių minėjimui, konkurse Rašome Donelaičiui.  Darbus pateikti prašome iki 2012 m. balandžio mėn. 26 d. Konkurso finalas vyks minint Spaudos atgavimo šventę – gegužės 04 d. Laukiame visų: moksleivių, studentų ir vyresniųjų, norinčių  išbandyti jėgas, atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei parodyti meilę ir pagarbą lietuviško poetinio  žodžio pradininkui.
 
 „RAŠOME DONELAIČIUI...”


Organizatoriai
 Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius
Marijampolės savivaldybės švietimo skyrius
VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės biuras


NUOSTATAI


I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
•  Atskleisti K.Donelaičio, dvasininko ir poeto, skelbtą begalinę meilę lietuviškam žodžiui, savo krašto žmonėms;
•  Priartinti poetą ir jo epochą, skatinti konkurso dalyvius ieškoti, atrasti ir išsakyti savitą požiūrį į Donelaičio kūrybą ir jo laikotarpį;
•  Sudominti moksleivius, studentus,  plačiąją visuomenę  iškilaus lietuvių poeto asmenybe, jo  kūrybiniu, dvasiniu palikimu;
• Skatinti norą pažinti, norą atpažinti, norą girdėti  poetą, teigusį ir įprasminusį gyvenimo  džiaugsmo filosofiją;
• Skatinti konkurso dalyvių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą kartu gaivinant ir puoselėjant gimtosios kultūros tradicijas, jų istorinį tęstinumą;
• Padėti  suvokti lietuvybės svarbą  mūsų gyvenime ir kiekvieno atsakomybę už savo kultūros palikimo išsaugojimą;
•  Ugdyti dvasiškasias vertybes, dorovinį, estetinį ir kultūrinį sąmoningumą.

II. DALYVIAI

• Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
• Dalyviai bus vertinami pagal  grupes:
I grupė – 5 – 7 klasių moksleiviai;
II grupė – 8 – 10 klasių moksleiviai;
III grupė -  11 – 12 klasių moksleiviai;
IV grupė – suaugusieji.

III.  DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

1.  Konkursui pateikiami darbai iš šių sričių:
• proza ir drama,
• poezija,
•  literatūriniai rašiniai,
•  publicistika ir esė,
•  tautosaka,
•  renginių scenarijai.  
2. Darbai bus vertinami atsižvelgiant į jų savarankiškumą, kūrybiškumą, originalumą, meniškumą, moksliškumą, kalbos ir rašto kultūrą, samprotavimų bei interpretacijų brandumą, tiriamuosius rezultatus.
3. Registruotis prašome nurodant:
• dalyvaujančiojo vardą, pavardę (moksleivio, studento klasę, grupę, mokyklą), adresą, telefoną, el. paštą,
• konsultavusio pedagogo vardą, pavardę,
• kolektyviniuose darbuose nurodomi visų autorių vardai, pavardės ( ir klasės).
 4.  Darbų apimtis neribojama; smulkesniųjų žanrų darbų pateikiama po keletą:  vaizdelių ar  
    miniatiūrų 5 - 10; eilėraščių iki 10 (kiekvienas spausdinamas atskirame lape).
5. Tekstas rašomas:
• ant balto neliniuoto popieriaus A4 formato lapuose Times New Roman 12 pt            
             šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių.
• antraštiniame puslapyje autoriaus pavardė ir darbo  pavadinimas rašomas Times New Roman 14 pt šriftu, pavadinimas paryškinamas.
• teksto puslapyje iš kraštų paliekamos tuščios paraštės: kairėje pusėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, viršuje – 20 mm, apačioje – 20 mm. Naudojamos lietuviškos kabutės („ … “).
• Teksto lapai numeruojami ištisai, pradedant antraštiniu (antraštinio lapo numeris nerašomas) ir baigiant priedais. Puslapio numeris rašomas teksto apačioje tuščios paraštės dešinėje pusėje arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių.

IV. VERTINIMAS
 
1. Prašome darbus atsiųsti iki 2012 m. balandžio  mėn. 26 d.
2. Per Spaudos atgavimo dieną, gegužės 04 d. vyks finalinis konkurso  turas; bus išrinkta po tris geriausius darbus iš kiekvienos grupės.
     Vertinimo komisija:
• Konkurso darbus vertins organizatorių sudaryta komisija;
• Komisiją sudarys rašytojai bei poetai, Marijampolės kolegijos lektoriai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, švietimo bei kultūros darbuotojai.

V.   VIETA IR LAIKAS

1. Pasirengimas konkursui vyks nuo 2012 m. vasario mėn. 01 d. iki 2012 m. balandžio mėn. 26 d.
2. Finalinis rašto darbų konkursas vyks  2012 m. gegužės 04 d.

VI. REGISTRACIJA

          Duomenis apie dalyvavimą finaliniame ture  ir darbus prašome pateikti iki 2012 m. balandžio 
           mėn. 26 d. šiuo el.pašto adresu -   vidamickus@yahoo.com 

VII. KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

• Konkursą finansuoja K.Donelaičio draugija, Marijampolės savivaldybės administracija, VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės biuras.
• Padėkos raštus steigia K.Donelaičio draugija, visuomeninės organizacijos, Konkurso rėmėjai.
• Vertingi kūriniai, atrinkti redakcinės komisijos bus spausdinami Poetui skirtame regiono leidinyje bei svetainėje www.donelaitis.info .

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pastaba: Konkurso finalinio renginio tiksli vieta ir valanda bus nurodyta vėliau.

Informaciją teikia: K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius
   El. paštas: vidamickus@yahoo.com
   Tel.: 8-343-98917  mob. 8-656-19882
IX. PROJEKTO PARTNERIAI

• Marijampolės kolegijos ESDF  Humanitarinių mokslų katedra;
• VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras;
• Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentas;
• Labdaros ir paramos fondas Sūduvos ateitis;
• Asociacija Sūduvos kultūros fondas;
• Marijampolės P.Kriaučiūno viešoji biblioteka.
• Interneto tinklapis Sūduvos gidas


 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt